Back
K.Jare

จเร วงษ์ผึ่ง

Coffee Shop Owner

เลือกมาเรียนที่สถาบันเพราะว่า มีประสบการณ์จากการเริ่มต้นเรียนรู้ธุรกิจกาแฟจากการสอบถามเพื่อนๆที่เปิดร้านมาก่อนจึงมองหาสถาบันที่มีหลักสูตรการสอนที่เป็นมาตรฐาน จึงเลือกมาเรียนที่นี ประทับใจ ความเป็นกันเองของอาจารย์ผู้สอน และความเป็นมาตรฐานของหลักสูตรและสถาบัน