สถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพกาแฟ
CQI หรือย่อมาจาก Coffee Quality Institute เป็นองค์ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ ระดับนานาชาติ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีเครือข่ายการทำงานกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยมีจุดประสงค์เพื่อ มุ่งพัฒนาคุณภาพของเมล็ดกาแฟ และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรผู้ปลูกกาแฟ

สถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษ (ประเทศไทย) หรือ Specialty Coffee Institute of Thailand (SCITH) ได้ร่วมมือและเซ็นสัญญากับทาง สถาบัน Coffee Quality Institute (CQI) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในประเทศไทย หรือ ที่เรียกว่า In-Country Partners (ICPs-Thailand) โดยมีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  1. ICPs Thailand (In-Country Partners) มีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ จัดการเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของทางสถาบัน CQI ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ตามโปรแกรมหลักหรือสูตรของทางสถาบัน CQI
  2. นอกจากนั้น ICPs ยังมีบทบาทในการเป็นตัวกลาง ในการนำระบบโครงสร้างที่ได้มาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดกาแฟ (Green Bean Grading) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาศัยความร่วมมือของ Q-Arabica Grader และ Q-Robusta Grader ที่ผ่านการคัดเลือกให้มาร่วมให้คะแนน

เกษตรกร หรือ ผู้ที่สนใจวัดคะแนนของเมล็ดกาแฟ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**INFORMATION COMING SOON**

 

 

  1. Q-Venue คือ สถานที่ ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและสามารถจัดการเรียนการสอนด้านกาแฟของทางสถาบัน CQI หรือที่เรียกว่า Quality Evaluation Program โดยทาง สถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษ (ประเทศไทย) ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและสามารถจัดการเรียนการสอน
    รายละเอียด 
  1. การเรียนเกี่ยวกับการ Cupping หรือ เรียกว่า Q Cupping Essentials รายละเอียด
  2. Q Calibrations สำหรับผู้ที่ต้องการต่อ Q Licensed (กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
  3. Q Training and Exams (Q Arabica Grader และ Q Robusta Grader)
  4. Q Processing Generalist รายละเอียด

Q Arabica Grader Combo 6 วัน