Back

“ไม่มีอุปสรรค ไม่มีความสำเร็จ”

There is no elevator to success. You have to take the stair.
ศราวุธ เปรมจิต Founder

SCITH สถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษ (ประเทศไทย) Specialty Coffee Institute of Thailand

ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับกาแฟพิเศษ เป็นสถาบันแรกในประเทศไทย ที่บุกเบิกการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพิเศษ ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน SCITH ยังคงมุ่งพัฒนาเพิ่มเติมศักยภาพด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับกาแฟพิเศษ อย่างไม่หยุดยั้ง โดยมีการร่วมมือระดับสากล กับองค์ระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น Specialty Coffee Associations (SCA), Coffee Quality Institute (CQI) และ World Coffee Research เป็นต้น

ทางสถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษ (ประเทศไทย) ได้จดทะเบียนร่วมกับทางสมาคมกาแฟพิเศษ (SCA) และผ่านการรับรองห้องสอนที่มาตรฐานเพื่อรองรับ SCA Education Program

ความร่วมมือระดับนานาชาติกับสถาบันพัฒนาคุณภาพของกาแฟ

Coffee Quality Institute (CQI)

สถาบันการเรียนรู้กาแฟพิเศษ (ประเทศไทย) ยังได้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนระดับนานาชาติ หรือที่เรียกว่า Q Certificate Program (หรือที่เรียกกันว่า Q Arabica Grader and Q Robusta Grader) และทางสถาบันฯ ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน Cupping Lab โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอน หรือที่เรียกว่า Q Venue อีกทั้งทางสถาบันฯ ได้มีการตกลงร่วมมือระดับสากลกับทางสาถบัน Coffee Quality Institute (CQI) ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิณผลของเมล็ดกาแฟในประเทศไทย หรือที่เรียกว่า In-Country Partners Thailand (ICPs) เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพของกาแฟในประเทศไทย